تبلیغات
تو کنارمی @من کنار تو - % محکمه ی الهی %

سلام بچه ها پیشنهاد میکنم این شعرا تا تهش بخونید خیلی جالبه و پر معنیه .... از دست ندید                          

                                              محکمه الهی

یه شب که من حسابی خسته بودم              همینجوری چشمامو بسته بودم

سیاهی چشام یه لحظه سر خورد             یه دفعه مثل مرده ها خوابم برد

تو خواب دیدم محشر کبری شده             محکمه الهی بر پا شده

خدا نشسته مردم از مرد و زن              ردیف،ردیف مقابلش وایسادن

چرتکه گذاشته وحساب میکنه               به بنده هاش عتاب،خطاب می کنه

می گه چرا اینهمه لج می کنید              راهتونو بی خودی کج می کنید

آیه فرستادم که آدم بشید                     با دلخوشی کنار هم جمع بشید

دل های غم گرفته رو شاد کنید              با فکرتون دنیا رو آباد کنید

عقل دادم برید تدبر کنید                     نه اینکه جای عقل کاه پر کنید

من بهتون چقدر ماشالله گفتم                  نیافریده بارک الله گفتم

من که هواتون همیشه داشتم                 حتی یه لحظه گشنتون نذاشتم

اما شما بازی نکرده باختید                   نشستید و خدای جعلی ساختید

هر کدوم از شما خودش خدا شد             از ما و آیه های ما جدا شد

یه جو زمین و این همه شلوغی             این همه دین و مذهب دروغی

حقیقتاٌ شماها خیلی پستید                      خر نباشد،گاو و نمی پرستید

از توی جمع یکی بلند شد ایستاد             بلند بلند هی صلوات فرستاد

از آن قیافه های حق به جانب                هم از خودی شاکی هم ازاجانب

گفت چرا هیچکی روسری سرش نیست       چرا هیچکی پیش همسرش نیست

چرا زنا اینجوری بد لباسَن                 مردای غیرتی کجا پلاسن

خدا بهش گفت بتمرگ حرف نزن         اینجا که فرقی ندارن مرد و زن

یارو کنف شد ولی از رو نرفت            حرف خدا از تو گوشاش تو نرفت

چشاش می چرخید،نمی دونم چشه         آهان،می خواد یواشکی جیم بشه

دید یه کمی سرش شلوغ خدا                یواش یواش شد از جماعت جدا

با شکمی شبیه بشکه نفت                    یه هو سرش انداخت پایین و رفت

قراول ها چند تا بهش ایست دادن           یارو وانیساد تا جلوش ایستادن

فوری درآورد واسشون چک کشید          گفت ببرید وصول کنید خوش بشید

دلم برای حوری ها  لک زده                دیر برسم یکی دیگه تک زده

اگر نَرَم حوریه دل گیر می شه               توروخدا بزار برم دیر می شه

قراول حضرت حق دمش گرم                با رشوه خیلی کلون نشد نرم

گوش های یارو رو گرفت تودستش          کشون کشون برد و یه جای بستش

رشوه حاجی رو ضمیمه کردن                تو جهنم اونو بیمه کردن

حاجیه که داشت بلند بلند غُر می زد          داشت روی اعصابا تلنگُر می زد

خدا بهش گفت دیگه بس کن حاجی           یه خورده حبس نفس کن حاجی

این همه آدم رو معطل نکن                    بگیر بشین این همه کَلکَل نکن

یه عالمه نامه داریم نخونده                    تازه،هنوز کُرات دیگه مونده


                                           ادامه ی محاکمه را از دست ندید

 

نامه ی تو پر از کارای زشته               کی به تو گفته جات توی بهشته

بهشت جای آدم های باحاله                  ولت کنم بری بهشت،مهاله!

یادته چقدر ریا می کردی                     بنده های ما رو سیاه می کردی

تا یه نفر دور وبرت می دیدی                 چقدر والضالین را می کشیدی

این همه که روضه و نوحه خوندی          یه لقمه نون دست کسی رسوندی؟

خیال می کردی ما حواسمون نیست         نظم ونظام هستی کشکی،کشکی ست

هر کاری کردی بچه ها نوشتن             می خوای برو خودت ببین تو زونکن

خلاصه وقتی یارو فهمید اینه                بازم درست نمی تونست بشینه

کاسه صبرش یه دفعه سر می رفت          تا فرصتی گیر می آورد،در می رفت

قیامته اینجا،عجب جاییه!                      جون شما خیلی تماشاییه !


از یه طرف کلی کشیش آوردن               کشون کشون همه را پیش هم آوردن

گفتم اینها را که قطار کردن                   بیچاره ها مگه چیکار کردن

مأموره گفت می گم بهت من الان              مفسد فی الارض که میگن همینان

گفت اینها بهشت فروشی کردن                 بی پدرا خدا رو جوشی کردن

به نام دین حسابی خوردن اینها                 کُفر خدا را در آوردن اینها

بد جوری ژاندارک و اینها چزوندن          زنده توی آتیش اونو سوزوندن

روی زمین خدایی پیشه کردن                 خون گالیله رو توی شیشه کردن

اگر بهش بگی کلاهتو صاف کن               بهت میگه بشینو اعتراف کن

همیشه در حال نظاره بودن                     شما بگو اینا چه کاره بودن

خیام اومد یه بطری هم تو دستش             رفت و یه گوشه ای نشستش

حاجی بلند شد با صدای محکم                   گفت این آقا باید بره جهنم

خدا بهش گفت تو دخالت نکن                  به اهل معرفت جسارت نکن

بگو چرا به خون این هلاکی                   اینکه نه مدعی داره نه شاکی

نه گردو خاک کرده و نه هیاهو                نه عربده کشیده نه چاقو

نه مال این،نه مال اونو برده                    فقط عرق خریده،رفته خورده

آدم خوبیه هواشو داشتم                          اینجا خودم براش شراب گذاشتم

یه هو شنیدم ایست خبرداردادن                 نشسته ها بلند شدن وایسادن

حضرت اسرافیل از اون ور اومد         رفت روی چهارپایه وچند تا صور زد

دیدم دارن تخت رَوون میارن                    فرشته ها رو دوششون می آرن

گفته بودم که این کیه خدایا                       تو محشر این کارا چیه خدایا

فکر می کنید داخل اون تخت کی بود؟    الان میگم یه لحظه،اسمش چی بود؟

اون که تو دنیا مثل توپ صدا کرد             اون که این لامپا رو اختراع کرد

همون که کاراش عالی بودن اون دیگه       بگید بابا،توماس ادیسون دیگه

خدا بهش گفت دیگه پایین نیا                    یه راست برو بهشت پیش انبیا

وقتو تلف نکن توماس زود برو                به هر وسیله ای اگر بود،برو

از روی پل نری یه وقت می افتی               می گم هوایی ببرند و مفتی

بازحاجی ساکت نتونس بشینه                  گفت که مفهوم عدالت اینه؟!

توماس ادیسون که مسلمون نبود              این بابا اهل دین وایمون نبود

نه روضه رفته بود نه پای منبر              نه شمر می دونس چیه نه خنجر

یه رکعت هم نماز شب نخونده            با سیم میماش شب رو به صبح رسونده

حرف های یارو که به اینجا رسید             خدا یه آهی از ته دل کشید

حضرت حق خودشو جابه جا کرد              یه کم به این حاجی نگانگاه کرد

از اون نگاهای عاقل اندر                     صفیه اش رو باید بیارم این ور

با اینکه خیلی خیلی خسته هم بود             خطاب به بنده هاش دوباره فرمود

شما عجب کله خرایی هستید                       بابا عجب جونورایی هستید

شمر اگر بود،آدوال هیتلر هم بود             خنجر اگر بود،روولور هم بود

حیف که آدم خودش رو پیر کنه                سوزنش فقط یه جای گیر کنه

می گید توماس من مسلمان نبود                   اهل نمازو دین و ایمون نبود

اولاً از کجا می گید این حرف رو                در بیارید کلۀ زیر برف رو

اون منو بهتر از شما شناخته                     دلیلش هم این چیزهایی که ساخته

درسته گفتم عبادت کنید                           نگفتم به خلق خدمت کنید

توماس من نه بمب ساخته نه جنگ کرده        دنیا رو هم کلی قشنگ کرده

من یه چراغ که بیشتر نداشتم                    اون هم تو آسمونا کار گذاشتم

توماس تو هراتاق چراغ روشن کرد            نمیدونید چقدرکمک به من کرد

تو دنیا هیچکی بی چراغ نبوده                   یا اَگرم بود تو باغ نبوده

خدا برای حاجی آتش افروخت                دروغ چرا یه کم دلم براش سوخت

طفلی تو باورش چه قصرها ساخته              اما به اینجا که رسیده باخته

یکی می یاد که حاله ای باهاشه                  چقدر بهش میاد که فرشته باشه

اومد رسید ودست گذاشت رو دوشم              دهانشو آورد کنار گوشم

تو که کله ات پر قرمه سبزیست                 وقتی نمی فهمی،بپرسی بد نیست

اون که نشسته یک مقام والاست                 مترجمه،رفیق حق تعالی است

خود خدا نیست،نماینده اشه                      مورد اعتمادشه،بنده شه

خدای لَم یلِد که دیدنی نیست              صداش که با این گوشا شنیدنی نیست

شما زمینی ها همش همینید                     اون ور میزی رو خدا می بینید

همین جوری می خواست بلند شم              نم نم گفت،که پاشو باید بری جهنم

وقتی دیدم من هم گرفتار شدم                  داد کشیدم یه دفعه بیدار شم


                                                         شعر از محمد انصاری 

                                        از کتاب قصه های پندآموز از عذاب های قبر

 تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 02:58 ب.ظ | نویسنده : پونه بهاری | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.